Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.adrianafurniture.com. Sklep prowadzi Adriana Furniture Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 40, 86-200 Chełmno, zarejestrowana
  w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012467, NIP: 9561958923, REGON: 871130886, kapitał zakładowy: 1 500 000,00 zł, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: kontakt@adrianafurniture.com,
  2. pod numerem telefonu: +48 885 853 301,
  3. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://adrianafurniture.com/pl/kontakt.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.adrianafurniture.com, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się
  z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie,
  a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Firma przewozowa – zewnętrzna firma współpracująca ze Sprzedawcą w zakresie dostawy Towarów, o której informacje prezentowane są na stronach internetowych Sklepu;
 3. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym, w tym także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierający umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego w CEIDG. Innymi słowy konsumentem jest też przedsiębiorca (osoba fizyczna), który zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 7. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, za wyjątkiem przedsiębiorców dokonujących zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Regulamin – niniejszy dokument;
 9. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym
  z prezentowanych produktów;
 10. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
   w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie
   w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego
   na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także
   z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego
  na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu
  e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 4. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 5. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej
  na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 6. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 7. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 8. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 9. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca
  po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych
  i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku składania Zamówienia Klient będący osobą fizyczną jest zobowiązany, poprzez zaznaczenie odpowiedniego aktywnego pola formularza, do oświadczenia czy jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej – czy składane zamówienie lub zawierana umowa ma dla Klienta zawodowy charakter i jest zawierana w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.
 5. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej
  i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 6. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:
  1. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia
  za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. opisu przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą oraz jego danych rejestrowych,
  4. wybranej metody i terminu płatności,
  5. wybranego sposobu dostawy,
  6. czasu dostawy,
  7. danych kontaktowych Klienta,
  8. Regulaminu,
  9. że zawarcie Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za złożone Zamówienie,
  10. pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy wraz z jego wzorem.
 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi
  na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia
  i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się
  z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Sprzedawca umożliwia również wypożyczenie wzorników materiałów obiciowych, które mogą być zastosowane do wykonania zamawianych Towarów: tkanin i skór.
 12. Za wypożyczone wzorniki Sprzedawca pobiera kaucję w wysokości 50 złotych za wzornik dla jednego modelu. Kaucja pobierana jest w celu zabezpieczenia roszczeń Sprzedawcy z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia wzornika.
 13. Zamówione wzorniki przesyłane są do Klienta przesyłką kurierską po wpływie kaucji na rachunek Sprzedawcy, w terminie wskazanym na stronach Sklepu internetowego.
 14. Klient zobowiązuje się do korzystania z wzornika w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz odesłania go po uprzednim zabezpieczeniu przed zniszczeniem oraz uszkodzeniem.
 15. Klient powinien dokonać zwrotu wzornika Sprzedawcy w terminie 8 tygodni od jego otrzymania, przesyłając wypożyczony wzornik przesyłką kurierską lub pocztową na adres Sprzedawcy. Koszty odesłania wzorników do Sprzedawcy ponosi Klient.
 16. Wzorniki powinny zostać zwrócone Sprzedawcy w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem zmian
  w produkcie będących następstwem jego prawidłowej eksploatacji. Zwrot pobranej kaucji następuje po zwróceniu Sprzedawcy wysłanych Klientowi wzorników w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. W przypadku zwrotu zniszczonego, uszkodzonego czy w inny sposób naruszonego wzornika, Sprzedawca spisuje protokół szkody i przesyła Klientowi zestawienie szkód
  i kosztów oraz oświadczenie o potrąceniu kwoty szkody ze zwracanej kwoty kaucji.
 17. Zwrot pobranej kaucji w pełnej wysokości lub w części zgodnie z ppkt. 15następuje nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego wzornika i dokonywany jest
  na rachunek bankowy, z którego została wpłacona kaucja, o ile Klient nie wybrał innego sposobu zwrotu środków.

 

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana
  na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa Towarów jest realizowana za pośrednictwem Firmy przewozowej.
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
 5. Faktura obejmująca Zamówione Towary jest przesyłana Klientowi w formie elektronicznej,
  na wskazany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail. Faktura dostępna jest też
  w Koncie Klienta, po zalogowaniu się do Konta. Na życzenie Klienta Sprzedawca dostarcza fakturę pocztą.
 6. Jeżeli dla towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 1. Sprzedawca umożliwia w ramach dostawy wniesienie i rozpakowanie Towaru u Klienta. Skorzystanie
  z usługi o której mowa w zdaniu poprzednim jest możliwe:
  1. gdy ciąg komunikacyjny w miejscu dostawy umożliwia bezpieczne wniesienie Towaru,
  2. w przypadku dostawy powyżej czwartego piętra wyłącznie w budynkach posiadających windy umożliwiające transport zamówionego Towaru.
 2. Przez bezpieczne wniesienie w rozumieniu ppkt. 7 rozumie się przede wszystkim transportowanie Towaru w sposób umożliwiający swobodne przejście pracowników Firmy przewozowej z Towarem oraz ewentualnymi niezbędnymi urządzeniami i narzędziami,  w wewnętrznym ciągu komunikacyjnym budynku, transport Towaru nie wymagający jego rozpakowywania czy rozmontowywania, transportowania Towaru za pomocą lin na balkony, tarasy czy inne zewnętrzne części budynku.

 

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. W przypadku Towarów posiadających status „na zamówienie”, Klient w momencie dokonania Zamówienia dokonuje zapłaty zaliczki w wysokości 100% ceny Zamówionego Towaru. Zapłata zaliczki dokonywana jest za pomocą płatności elektronicznej lub na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia rozpoczynana jest niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności zaliczki przez Klienta lub wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
 3. W przypadku wyboru płatności w systemie ratalnym, realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie
  po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego skompletowaniu oraz po otrzymaniu od PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, płatności za zamówiony Towar).
 4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest
  on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta
  w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia
  o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle
  na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
  od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  6. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
  To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna
  w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 10. Sprzedawca wystawi Konsumentowi fakturę korygującą w formie elektronicznej – przesyłanej
  na podany przez Klienta adres e-mail. Na życzenie Klienta Sprzedawca prześlę fakturę
  za pośrednictwem poczty, na podany przez klienta adres.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu niezgodności towaru z umową i uprawnienia Konsumenta

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar w stanie zgodnym z zawartą umową. Jednocześnie, zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar lub jego część jest niezgodny z umową. Oświadczamy, że oferowane Towary są nowe, oryginalne i bez wad fizycznych lub wad prawnych. 
 2. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Jeżeli Klient stwierdzi niezgodność Towaru z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością lub składając oświadczenie stosownej treści. Wszelkie reklamacje lub roszczenia wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Adriana Furniture sp. z o.o., ul. Dworcowa 40, 86-200 Chełmno, na adres poczty elektronicznej: kontakt@adrianafurniture.com, numer telefonu +48 885 853 301 lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w przesłanej przez Klienta reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. W związku ze stwierdzoną niezgodnością Towaru z umową Klient może żądać doprowadzenia Towaru do stanu jego zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając charakter oraz cel Towaru.
 7. W razie potwierdzonej niezgodności Sprzedawca ponosi koszty doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z umową.
 8. Jeżeli jednak niezgodności Towaru z umową nie uda się usunąć pomimo żądania albo Sprzedawca odmówi doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z umową z uwagi na brak technicznej lub fizycznej możliwości albo nadmierne koszty, to Klientowi przysługuje prawo złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo – w przypadku istotnej niezgodności – o odstąpieniu od umowy. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Towar jest dostarczany odpłatnie, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
 10. Każde z przysługujących Klientowi roszczeń można realizować w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub w formie elektronicznej wskazany w ust. 3 powyżej.
 11. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, zwrot części lub całości ceny nastąpi nie później niż w terminie 14 dni o dnia oświadczanie danego oświadczenia o skorzystaniu z jednego z tych uprawnień. Sprzedawca dokona zwrotu za pomocą tego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył przy zakupie, chyba że Klient wyraźnie wskaże, że chciałby otrzymać zwrot w inny sposób, nie generujący dodatkowych kosztów.
 12. Jeżeli jednak opóźnienie w dostawie Towaru przekroczy 30 dni, Klient ma prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu na realizację zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie – do odstąpienia od umowy.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem
  z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Adriana Furniture Sp. z o.o., ul. Dworcowa 40, 86-200 Chełmno, na adres poczty elektronicznej: kontakt@adrianafurniture.com, numer telefonu
  +48 885 853 301 lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  W przypadku braków w przesłanej przez Klienta reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

 

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego,
  a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.